Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

KZ/ŚZ/1/2021 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie : Dyżury lekarskie w oddziałach szpitalnych tj. Oddziale Chorób Płuc, Oddziale medycyny paliatywnej oraz Izbie Przyjęć.


Autor dokumentu: Magdalena Gałąska
Osoba publikująca: Magdalena Gałąska Data publikacji: 2021-01-05 11:32:19
Osoba modyfikująca: Magdalena Gałąska Data modyfikacji: 2021-01-15 12:42:26
Wyświetleń dokumentu: 836

Znak sprawy: KZ/ŚZ/1/2021                                                                                                  Orzesze, dnia 05.01.2021 r.

 

          O G ŁO S Z E N I E
                Dyrektor Szpitala Chorób Płuc W Orzeszu

          ul. Gliwicka 20, 43 -180 Orzesze

 

na podstawie art. 26 ust. 3, W związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 295 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Szpitala Chorób Płuc W Orzeszu w zakresie:

Dyżury lekarskie w Szpitalu Chorób Płuc tj. w Oddziale chorób płuc i gruźlicy z pododdziałem gruźlicy, pododdziałem chemioterapii i szybkiej diagnostyki, w Oddziale medycyny paliatywnej oraz w Izbie Przyjęć:

Część nr 1

lekarz specjalista chorób płuc/ specjalista chorób wewnętrznych/ specjalista medycyny paliatywnej/ specjalisty chirurgii/ inny specjalista.

Część nr 2

Lekarz w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych lub dziedzin pokrewnych, chorób płuc, medycyny rodzinnej po ukończeniu 3 roku  szkolenia specjalizacyjnego

 

Kod CPV 85121200-5- Specjalistyczne usługi medyczne

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu można pobrać od dnia 05.01.2021r. ze strony internetowej Szpitala: www.szpitalorzesze.pl lub zapoznać się w siedzibie Szpitala przy ul. Gliwickiej 20 w Orzeszu, w Budynku A, III piętro, pok.3/10, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7 do 14.30.

W konkursie mogą brać udział oferenci będący podmiotami/przyjmującymi zamówienie w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone                          w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.01.2021 do godz. 11:00 na piśmie w zamkniętej kopercie,                       w Sekretariacie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu przy u1. Gliwickiej 20 lub przesłać pocztą na adres jak wyżej (obowiązuje data i godzina    dostarczenia przesyłki do Sekretariatu Szpitala).

Otwarcie ofert nastąpi w terminie w dniu 13.01.2021 roku o godz. 11:15 w siedzibie   Szpitala Chorób Płuc             w Orzeszu ul. Gliwicka 20, w Administracji, III piętro (sala nr 3/13).

O wyniku konkursu Udzielający zamówienia informuje poprzez zamieszczenie ogłoszenia w rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej www.szpitalorzesze.p1, (zakładka Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania, otwarcia ofert oraz terminu    rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Każdorazowo informacja o zmianie o której mowa powyżej będzie umieszczana w formie komunikatu na stronie internetowej www.szpitalorzesze.pl, oraz na tablicy     ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienie.

Skargi i protesty dotyczące konkursu można składać zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o działalności leczniczej (Dz.U 2020 r., poz. 295 ze zm) oraz ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków  publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1398 ze zm).

 

Załączniki:
Unieważnienie konkursu.pdf

Załączniki do pobrania
ZałącznikData plikuRozmiar pliku
zalacznik-nr-1-do-swko---formularz-ofertowy_1895.doc2021-01-05 11:32:0552.00 KB
zalacznik-nr-2-do-swko-oswiadczenie-oferenta_1990.docx2021-01-05 11:32:0912.79 KB
ogloszenie-konkursu_1934.pdf2021-01-05 11:32:10531.00 KB
projekt-umowy_1545.pdf2021-01-05 11:32:125.55 MB
swko_1435.pdf2021-01-05 11:32:132.98 MB

Historia dokumentu
WersjaDataZmodyfikowane przez
Wersja 1 2021-01-05 11:32:19Magdalena Gałąska
Wersja 2 2021-01-15 12:41:40Magdalena Gałąska
Wersja 3 aktualna 2021-01-15 12:42:26Magdalena Gałąska