Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

KZ/ŚZ/02/2021 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: Świadczenia Pielęgniarskie w oddziale chorób płuc i gruźlicy z pododdziałem gruźlicy, pododdziałem chemioterapii i szybkiej diagnostyki.


Autor dokumentu: Magdalena Gałąska
Osoba publikująca: Magdalena Gałąska Data publikacji: 2021-01-25 12:53:59
Osoba modyfikująca: Administrator Biuletynu Data modyfikacji: 2021-02-03 11:16:02
Wyświetleń dokumentu: 1211

Znak sprawy: KZ/ŚZ/02/2021                                                                                                      Orzesze, dnia 25.01.2021 r.

O G Ł O S  Z E N I E

Dyrektor Szpitala Chorób Płuc W Orzeszu

ul. Gliwicka 20, 43 -180 Orzesze

na podstawie art. 26 ust. 3, W związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 295 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Szpitala Chorób P1uc W Orzeszu w zakresie:

Świadczenia pielęgniarskie w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy z pododdziałem gruźlicy, pododdziałem       chemioterapii i szybkiej diagnostyki

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu można pobrać od dnia 25.01.2021r. ze strony internetowej Szpitala: www.szpitalorzesze.pl lub zapoznać się w siedzibie Szpitala przy
 ul. Gliwickiej 20 w Orzeszu, w Budynku A, III piętro, pok.3/10, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7 do 14.30.

W konkursie mogą brać udział oferenci będący podmiotami/przyjmującymi zamówienie w rozumieniu              obowiązujących przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone                           w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.02.2021r. do godz. 12:00 na piśmie w zamkniętej kopercie,                      w Sekretariacie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu przy u1. Gliwickiej 20 lub przesłać pocztą na adres jak wyżej
(obowiązuje data i godzina dostarczenia przesyłki do Sekretariatu Szpitala).

Otwarcie ofert nastąpi w terminie w dniu 02.02.2021r roku o godz. 12:15 w siedzibie Szpitala Chorób Płuc             w Orzeszu ul. Gliwicka 20, w Administracji, III piętro (sala nr 3/13).

O wyniku konkursu Udzielający zamówienia informuje poprzez zamieszczenie ogłoszenia w rozstrzygnięciu     konkursu na stronie internetowej www.szpitalorzesze.pl, (zakładka Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz         przesunięcia terminu składania, otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Każdorazowo informacja o zmianie o której mowa powyżej będzie umieszczana w formie komunikatu na stronie internetowej www.szpitalorzesze.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienie.

Skargi i protesty dotyczące konkursu można składać zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o działalności leczniczej (Dz.U. 2020 poz. 295 ze zm) oraz ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (t.j Dz.U. 2020 poz. 1398).

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie konkursu.pdf
  2. Projekt umowy.pdf
  3. SWKO.pdf
  4. Załącznik nr 1 do SWKO - Formularz ofertowy.doc
  5. Załącznik nr 2 do SWKO - Oświadczenie Oferenta.docx
  6. Unieważnienie konkursu.pdf

 

Załączniki do pobrania
ZałącznikData plikuRozmiar pliku

Historia dokumentu
WersjaDataZmodyfikowane przez
Wersja 1 2021-01-25 12:53:59Magdalena Gałąska
Wersja 2 2021-01-25 13:15:45Administrator Biuletynu
Wersja 3 aktualna 2021-02-03 11:12:21Administrator Biuletynu
Wersja 4 aktualna 2021-02-03 11:16:02Administrator Biuletynu