Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenia pielęgniarskie KZ/ŚZ/04/2021


Autor dokumentu: Joanna Jakubiec
Osoba publikująca: Joanna Jakubiec Data publikacji: 2021-02-19 14:40:54
Osoba modyfikująca: Magdalena Gałąska Data modyfikacji: 2021-02-26 14:50:59
Wyświetleń dokumentu: 996

O G Ł O S  Z E N I E

Dyrektor Szpitala Chorób Płuc W Orzeszu

ul. Gliwicka 20, 43 -180 Orzesze

na podstawie art. 26 ust. 3, W związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 295 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Szpitala Chorób P1uc W Orzeszu w zakresie:

Zadanie 1. Świadczenia pielęgniarskie w Oddziale medycyny paliatywnej

Zadanie 2. Świadczenia pielęgniarskie w Oddziale chorób płuc i gruźlicy z pododdziałem gruźlicy, pododdziałem  chemioterapii i szybkiej diagnostyki

Zadanie 3. Świadczenia pielęgniarskie w Poradni DLT

Zadanie 4. Świadczenia pielęgniarskie w Pracowni Bronchoskopii- na zastępstwo

Zadanie 5. Świadczenia pielęgniarskie w Izbie Przyjęć

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu można pobrać od dnia 19.02.2021 r. ze strony internetowej Szpitala: www.szpitalorzesze.pl lub zapoznać się w siedzibie Szpitala przy
ul. Gliwickiej 20 w Orzeszu, w Budynku A, III piętro, pok.3/10, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7 do 14.30.

W konkursie mogą brać udział oferenci będący podmiotami/przyjmującymi zamówienie w rozumieniu  obowiązujących przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.02.2021r. do godz. 10:00 na piśmie w zamkniętej kopercie, w Sekretariacie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu przy u1. Gliwickiej 20 lub przesłać pocztą na adres jak wyżej
(obowiązuje data i godzina dostarczenia przesyłki do Sekretariatu Szpitala).
Otwarcie ofert nastąpi w terminie w dniu 25.02.2021r roku o godz. 10:15 w siedzibie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu ul. Gliwicka 20, w Administracji, III piętro (sala nr 3/13).

O wyniku konkursu Udzielający zamówienia informuje poprzez zamieszczenie ogłoszenia w rozstrzygnięciu     konkursu na stronie internetowej www.szpitalorzesze.pl, (zakładka Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz         przesunięcia terminu składania, otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Każdorazowo informacja o zmianie o której mowa powyżej będzie umieszczana w formie komunikatu na stronie internetowej www.szpitalorzesze.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienie.

Skargi i protesty dotyczące konkursu można składać zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o działalności leczniczej (Dz.U. 2020 poz. 295 ze zm) oraz ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (t.j Dz.U. 2020 poz. 1398).

Załączniki do pobrania
ZałącznikData plikuRozmiar pliku
zalacznik-nr-2-do-swko--oswiadczenie-oferenta_1652.docx2021-02-21 22:03:5914.57 KB
swko_1404.pdf2021-02-21 22:03:413.18 MB
zalacznik-nr-1-do-swko---formularz-ofertowy-(1)_1615.doc2021-02-21 22:03:5044.50 KB
ogloszenie-konkursu_1509.pdf2021-02-21 22:03:31518.70 KB
zalacznik-nr-3-do-swko---umowa-projekt_1379.pdf2021-02-21 22:04:117.42 MB
rozstrzygniecie-konkursu_1224.pdf2021-02-26 14:50:56619.31 KB

Historia dokumentu
WersjaDataZmodyfikowane przez
Wersja 1 2021-02-19 14:40:54Joanna Jakubiec
Wersja 2 aktualna 2021-02-19 14:42:26Joanna Jakubiec
Wersja 3 2021-02-21 22:04:16Joanna Jakubiec
Wersja 4 aktualna 2021-02-26 14:50:59Magdalena Gałąska