Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych pacjentom Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu w zakresie: Ratownictwo Medyczne KZ/ŚZ/3/2021


Autor dokumentu: Joanna Jakubiec
Osoba publikująca: Joanna Jakubiec Data publikacji: 2021-02-17 13:38:01
Osoba modyfikująca: Magdalena Gałąska Data modyfikacji: 2021-02-26 14:51:34
Wyświetleń dokumentu: 605

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

ul. Gliwicka 20, 43 -180 Orzesze

na podstawie art. 26 ust. 3, w związku z art. 26 ust. l Ustawy z dnia 15 kwietnia 201l roku o działalności leczniczej (Dz.U. 2020 poz. 295 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych pacjentom Szpitala   Chorób Płuc w Orzeszu w zakresie: Ratownictwo Medyczne.

Kod CPV 85141000-9 Usługi świadczone przez personel medyczny

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu można pobrać od dnia 17.02.2021 r. ze strony internetowej Szpitala: www.szpitalorzesze.pl lub zapoznać się w siedzibie Szpitala przy ul. Gliwickiej 20 w Orzeszu, w Budynku A, III piętro, pok.3/10, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 14.30.

W konkursie mogą brać udział oferenci będący przyjmującymi zamówienie w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.02.2021 r. do godz. 10:00 na piśmie,
w zamkniętej kopercie, w Sekretariacie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu przy
ul. Gliwickiej 20 lub przesłać pocztą na adres jak wyżej (obowiązuje data i godzina dostarczenia przesyłki do Sekretariatu).

Otwarcie ofert nastąpi w terminie w dniu 24.02.2021 r. o godz. 10:15 w siedzibie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu ul. Gliwicka 20, w Administracji, III piętro (sala nr 3/13).

O wyniku konkursu Udzielający zamówienia informuje poprzez zamieszczenie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej www.szpitalorzesze.pl, (zakładka Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania, otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Każdorazowo informacja o zmianie o której mowa powyżej będzie umieszczana
w formie komunikatu na stronie internetowej www.szpitalorzesze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Skargi i protesty dotyczące konkursu można składać zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o działalności leczniczej (Dz.U. 2020 poz. 295 ze zm.) oraz ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398 ze zm.).

Załączniki do pobrania
ZałącznikData plikuRozmiar pliku
ogloszenie-konkursu_1873.pdf2021-02-17 13:42:09550.30 KB
swko_1459.pdf2021-02-17 13:42:482.44 MB
zalacznik-nr-1-do-swko---formularz-ofertowy_1666.doc2021-02-17 13:42:5837.00 KB
zalacznik-nr-2-do-swko---oswiadczenie-oferenta_1268.doc2021-02-17 13:43:0732.00 KB
zalacznik-nr-3-do-swko---umowa-projekt_1247.pdf2021-02-17 13:43:167.69 MB
rozstrzygniecie-konkursu_1588.pdf2021-02-26 14:51:31279.32 KB

Historia dokumentu
WersjaDataZmodyfikowane przez
Wersja 1 2021-02-17 13:38:01Joanna Jakubiec
Wersja 2 2021-02-17 13:42:12Joanna Jakubiec
Wersja 3 2021-02-17 13:43:32Joanna Jakubiec
Wersja 4 aktualna 2021-02-26 14:51:34Magdalena Gałąska