Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Chorób Płuc w OrzeszuDeklaracja dostępności

Autor dokumentu: Administrator Biuletynu
Osoba publikująca: Administrator Biuletynu Data publikacji: 2021-03-10 09:49:45
Osoba modyfikująca: Administrator Biuletynu Data modyfikacji: 2023-01-09 12:23:04
Wyświetleń dokumentu: 3740
PDF

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu

Data publikacji: 13.03.2015
Data ostatniej dużej aktualizacji: 10.03.2021

Strona internetowa jest w trakcie wprowadzania zmian z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń, mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową (prawa górna część strony).


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Paweł Cichoń.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 221 36 61/62 wew. 49 na adres e-mail sekretariat@szpitalorzesze.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
W placówce ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Załączniki do pobrania
ZałącznikData plikuRozmiar pliku

Historia dokumentu
WersjaDataZmodyfikowane przez
Wersja 1 2021-03-10 09:49:45Administrator Biuletynu
Wersja 2 2021-03-10 09:57:09Administrator Biuletynu
Wersja 3 2021-03-10 09:59:47Administrator Biuletynu
Wersja 4 2021-03-10 10:00:46Administrator Biuletynu
Wersja 5 2021-03-10 10:31:47Administrator Biuletynu
Wersja 6 2021-03-10 12:57:21Administrator Biuletynu
Wersja 7 aktualna 2023-01-09 12:23:04Administrator Biuletynu