Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Chorób Płuc w OrzeszuUdostępnianie danych

Autor dokumentu: Administrator Biuletynu
Osoba publikująca: Administrator Biuletynu Data publikacji: 2021-03-10 14:17:14
Osoba modyfikująca: Administrator Biuletynu Data modyfikacji: 2021-03-10 14:24:27
Wyświetleń dokumentu: 1042
PDF

   UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 
  (art.5, art 10, art. 13, art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
oraz art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych)

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana:

- na pisemny wniosek
 - ustnie, w przypadku, gdy brak jest pisemnego wniosku (poza wyjątkami opisanymi poniżej).


1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo dostepu do informacji publicznej.

2.Wymagane dokumenty:
    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
a) nie wymaga uzasadnienia, chyba, że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej.
    Informacja przetworzona- należy podać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji
    przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.
b) dokument w dowolnej formie (np. list skierowany do administratora danych) nie ma
    konieczności stosowania specjalnego formularza. Nie oznacza to jednak, że w przypadku
    żądania od administratora udostępnienia danych z powołaniem na cel inny niż włączenie do
    zbioru, nie zachodzi konieczność złożenia pisemnego wniosku. Wystarczy, aby wniosek
    o udostępnienie danych osobowych, składany do administratora, spełniał wymienione
    wymagania, określone w art. 23 ust 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Udostepnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej
   z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje Zakład nie umożliwiają
   udostępnienia informacji w sposób i w formie okreslonej we wniosku.

4. W obu przypadkach, informacja publiczna, jeżeli to możliwe, zostanie udzielona niezwłocznie,
    dotyczy to np. udzielania informacji, która nie jest informacją przetworzoną.

5. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż
    w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

6. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym wyżej, Zakład
    powiadamia o tym terminie i o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostepni
    informację, nie dłuższym jednak niz 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

7. Jeżeli, w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek, Zakład ma ponieść dodatkowe
    koszty związane ze wskazanym sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcania
    informacji w formę wskazaną we wniosku, Zakład może pobrac od wnioskodawcy opłatę
    w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku, Zakład w ciągu 14 dni
    zawiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji następuje zgodnie
    z wnioskiem po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy chyba, ze wnioskodawca
    dokona w tym czasie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji
    albo wycofa wniosek.

8. Wniosków anonimowych Zakład nie rozpatruje.

9. Wniosek można przesłać na adres:

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu,
ul. Gliwicka 20 Orzesze 43-180
, lub
na adres e-mail: sekretariat@szpitalorzesze.pl, a także
złożyć w siedzibie jednostki w sekretariacie Szpitala na dziennik.
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  • administratorem danych osobowych osób wnioskujących o udostępnienie informacji publicznej jest Szpital Chorób Płuc w Orzeszu, adres: ul. Gliwicka 20 Orzesze 43-180;
  • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpitalorzesze.pl;
  • administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przewidzianego w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  • dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
  • administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa, tj. w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;;
  • przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie skargi lub wniosku;
  • administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

 Udostępnianie dokumentacji medycznej na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Załączniki do pobrania
ZałącznikData plikuRozmiar pliku
wniosek_1519.pdf2021-03-10 14:25:06287.77 KB

Historia dokumentu
WersjaDataZmodyfikowane przez
Wersja 1 2021-03-10 14:17:14Administrator Biuletynu
Wersja 2 aktualna 2021-03-10 14:24:27Administrator Biuletynu