Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

Projekt adaptacji pomieszczeń oddziału I/3 na Dział Farmacji Szpitalnej wraz z modernizacją wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną, z klimatyzatorami dla 2 pomieszczeń, oraz uzgodnieniami branżowymi, dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu ZP/PU3/1/2022

Autor dokumentu: Joanna Jakubiec
Osoba publikująca: Joanna Jakubiec Data publikacji: 2022-01-25 14:34:11
Osoba modyfikująca: Joanna Jakubiec Data modyfikacji: 2022-01-25 14:34:41
Wyświetleń dokumentu: 1718
PDF

Projekt adaptacji pomieszczeń oddziału I/3 na Dział Farmacji Szpitalnej wraz z modernizacją wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną, z klimatyzatorami dla 2 pomieszczeń, oraz  uzgodnieniami branżowymi, dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

 

Adaptacja pomieszczeń:

- wydzielenie przestrzeni dla działu Farmacji Szpitalnej z przestrzeni istniejącego Odcinka nr 3 oddziału I  o powierzchni nie mniejszej niż 80 m²

- pomieszczenia konieczne w proponowanym dziale Farmacji Szpitalnej , to:

część komunikacyjna, pokój kierownika, pomieszczenie socjalne, komora przyjęć, 2 magazyny leków, komora wydań, WC z natryskiem.

 

Urządzenia/instalacjeTyp:

- Wentylacja mechaniczna

- Klimatyzacja indywidualna typu Split

 

Ilość pomieszczeń: 

 - wentylacja –  dla 5 pomieszczeń

 - klimatyzatory –  dla 2 pomieszczeń 

 

Zakres opracowania:

- wydzielenie przestrzeni z istniejących pomieszczeń oddz.I/3 na dział Farmacji Szpitalnej

- przyporządkowanie pomieszczeń z zachowaniem postanowień z treści podpunktu 2.

- projekt wydzielenia i podziału istniejących pomieszczeń dla spełnienia potrzeb i wymogów Działu Farmacji Szpitalnej

- dobór urządzeń na podstawie obliczonego zapotrzebowania na wymianę powietrza,

- dobór lokalizacji urządzeń i przewodów wentylacyjnych

- dobór urządzeń na podstawie obliczonego zapotrzebowania na moc chłodniczą,

- dobór lokalizacji urządzeń jednostek wewnętrznych oraz jednostek zewnętrznych,

- instalacja odprowadzania skroplin,

- wytyczne elektryczne zapotrzebowania na energię elektryczną dla poszczególnych

  pomieszczeń z miejscami podłączenia,

- uzgodnienia branżowe dla Działu Farmacji Szpitalnej

Dostawa materiałów biurowych ZP/PU/2/2022

Autor dokumentu: Magdalena Gałąska
Osoba publikująca: Magdalena Gałąska Data publikacji: 2022-08-23 10:03:56
Osoba modyfikująca: Magdalena Gałąska Data modyfikacji: 2022-09-05 14:20:22
Wyświetleń dokumentu: 3727
PDF

Orzesze, dnia 23.08.2022 r..

                  ZP/PU/2/2022

                  

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                   

Nazwa Zamawiającego

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu

43-180 Orzesze, ul Gliwicka 20

 

 

ZAPRASZA

 

 do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Dostawa materiałów biurowych”

 

Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 

Może być złożona w formie pisemnej, /fax/,elektronicznie
Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
Ma obejmować całość zamówienia.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów biurowych

Szczegółowy asortyment został zawarty w załączniku nr 1 do zaproszenia
Materiały biurowe muszą być „fabrycznie nowe” bez śladów używania lub uszkodzenia, w oryginalnie zapakowanych opakowaniach
Cena oferowana zawiera koszt dostawy do siedziby zamawiającego
Zamówienia będą składane e- mailem raz w miesiącu. W wyjątkowej sytuacji może zostać złożone kolejne zamówienie w danym miesiącu.
Wymagany termin realizacji dostawy nie później niż 5 dni roboczych (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7:00- 14:00

 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania-29.02.2024 r,
Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium (kryteriami): CENA –  100.%

 

Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

Wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru,
Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy,
Wypełniony i zaparafowany projekt umowy,
wypis z Ewidencji działalności gospodarczej lub z KRS*,
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

 

Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej):

Zaproponowana cena powinna zawierać:

Wartość usługi/dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 4.

 

Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):

Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 30.08.2022 r. do godziny 12ºº w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego: Orzesze, ul. Gliwicka 20, sekretariat lub mail: konkursy@szpitalorzesze.pl

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:

Magdalena Gałąska, tel. (32) 2213-661 wew. 60, e-mail: konkursy@szpitalorzesze.pl

 

Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze propozycji cenowej (ofertowej) wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego lub umowa zostanie przesłana pocztą.

 

Załączniki:

 

Formularz asortymentowo- cenowy – Załącznik nr 1
Formularz ofertowy- załącznik nr 2
Wzór Umowy - załącznik nr 3

 

Odbiór odpadów niebezpiecznych ze Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu ZP/PU3/2/2022

Autor dokumentu: Joanna Jakubiec
Osoba publikująca: Joanna Jakubiec Data publikacji: 2022-09-13 13:43:59
Osoba modyfikująca: Joanna Jakubiec Data modyfikacji: 2022-09-22 14:13:08
Wyświetleń dokumentu: 5316
PDF

Nazwa Zamawiającego

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu

ul. Gliwicka 20, 43-180 Orzesze

 

ZAPRASZA

 do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

 

Odbiór odpadów niebezpiecznych

ze Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

 

Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 

Może być złożona w formie e-mail/pisemnie
Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo,
Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
Ma obejmować całość zamówienia.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Odbiór odpadów niebezpiecznych ze Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu o kodach  180101, 180102, 180103, 180104, 180106, 180107, 180108, 180109, 180182.

Odbiór odpadów niebezpiecznych z placówki Zamawiającego będzie dokonany specjalistycznym środkiem transportu Wykonawcy, na koszt Wykonawcy. Odbiór odpadów niebezpiecznych o kodach 18**** będzie się odbywał dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki w godzinach 7.00 – 13.00. Dodatkowy odbiór odpadów o kodzie 18 01 02, poza harmonogramem, następować będzie po zgłoszeniu mailowym przez Zamawiającego.

Odpady niebezpieczne o właściwościach zakaźnych powinny być spalane na obszarze województwa, na którym zostały wytworzone lub w miejscach najbliżej położonych miejsca ich wytwarzania.

Łączna, prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych  11 734 kg.

 

Termin realizacji zamówienia : od dnia 01.10.2022 do 30.09.2023 roku.

 

Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium (kryteriami):

CENA –  100%

 

Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1, wg załączonego wzoru,
Wypełniony i podpisany formularz kalkulacji ceny stanowiący załącznik nr 2, wg załączonego wzoru,
Wypełniony i zaparafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3, wg załączonego wzoru
Aktualne pozwolenie na transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych o kodach wymienionych w pkt 2 niniejszego zaproszenia

 

Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej):

Zaproponowana cena powinna zawierać: Wartość usługi/dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
Obowiązujący podatek od towarów i usług.
Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 4.

 

Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej): Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 21.09.2022 roku do godziny 10:00 w formie zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego: 43-180 Orzesze,
ul. Gliwicka 20, sekretariat lub mail: zamowienia@szpitalorzesze.pl

 

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 

 Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest: Joanna Jakubiec, tel. 501072642 fax 32/2215920 e-mail: zamowienia@szpitalorzesze.pl

 

Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze propozycji cenowej (ofertowej) wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w komórce merytorycznej (wskazać nazwę) tj. w Dziale Organizacyjnym Szpitala lub umowa zostanie przesłana pocztą.

 

Niniejsze  zaproszenie do złożenia propozycji cenowej nie jest ofertą a Dyrektor Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu może w każdym przypadku odstąpić od prowadzenia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny.

 

 Załączniki:

Formularz oferty
Formularz kalkulacji ceny
Wzór umowy

Świadczenie kompleksowej usługi prania i dezynfekcji bielizny i odzieży szpitalnej ZP/PU3/3/2022

Autor dokumentu: Joanna Jakubiec
Osoba publikująca: Joanna Jakubiec Data publikacji: 2022-10-12 13:03:57
Osoba modyfikująca: Joanna Jakubiec Data modyfikacji: 2022-10-21 12:46:34
Wyświetleń dokumentu: 6821
PDF

Świadczenie w okresie od dnia 01.11.2022 do 31.10.2023 roku usług pralniczych dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu tj. realizacja całości działań od momentu odebrania asortymentu przeznaczonego do prania ze Szpitala poprzez czynności takie jak: odbiór brudnej bielizny od Zamawiającego i transport do pralni, dezynfekcja, pranie właściwe, obróbka termiczna, maglowanie, prasowanie, naprawy krawieckie, sortowanie, pakowanie itp., aż do dostarczenia czystego asortymentu do magazynu Zamawiającego ze wskazaniem właściwej komórki organizacyjnej. Przewidywana ilość asortymentu na okres trwania umowy – 12 000 kg.

ZP/PU3/4/2022 Dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli tlenowych dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu.

Autor dokumentu: Magdalena Gałąska
Osoba publikująca: Magdalena Gałąska Data publikacji: 2022-10-24 12:51:45
Osoba modyfikująca: Magdalena Gałąska Data modyfikacji: 2022-11-09 10:33:34
Wyświetleń dokumentu: 8843
PDF

Załącznik nr 2 do Zasad wydatkowania środków finansowych w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

 

 

 

Znak sprawy: ZP/PU3/4/2022                                                                Orzesze, dnia 24.10.2022r..

 

 Szpital Chorób Płuc w Orzeszu

 ul. Gliwicka 20

 43-180 Orzesze

                                                        

 

 

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu

ZAPRASZA

 do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli tlenowych

dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

 

Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 

Może być złożona w formie e-mail/pisemnie
Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo,
Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
Ma obejmować całość zamówienia.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa tlenu medycznego sprężonego nie mniej niż 99,5%:

a) w butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym o pojemności 11 l wraz z  dzierżawą butli tlenowych – 23 szt w okresie trwania umowy,

b) w butlach stalowych z zaworem integrowanym o pojemności 50 l – 300 szt w okresie trwania umowy.

Butle powinny zawierać regulator ciśnienia. Termin dostawy butli do 48h od złożenia pisemnego zamówienia. Dostawa tlenu i odbiór pustych butli do siedziby Zamawiającego, pod magazyn tlenu. Dostawy winny być realizowane w dni robocze do godziny 14:00. Zamawiający dopuszcza realizację dostaw w innych godzinach oraz w weekendy i święta po uprzednim ustaleniu tego z Zamawiającym.

 

Umowa zostanie zawarta na czas określony Od dnia podpisania do dnia 31.10.2023 roku.

 

Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium (kryteriami): CENA –  100%.

 

Propozycja ma zawierać następujące dokumenty

Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, wg załączonego wzoru,
Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo- cenowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, wg załączonego wzoru,
Zaparafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

 

Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej):

Zaproponowana cena powinna zawierać: Wartość usługi/dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
Obowiązujący podatek od towarów i usług.
Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 4.

 

Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):

Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 03.11.2022 roku do godziny 13.00, w formie zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego: 43-180 Orzesze, ul. Gliwicka 20, sekretariat lub mail: konkursy@szpitalorzesze.pl

 

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:

 

      Magdalena Gałąska – inspektor; tel. 32/2213661 wew. 60 fax : 32 / 22 15 920

 

Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wybrany Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w Dziele Organizacyjnym Zamawiającego pok. 3/10 (administracja Szpitala) lub umowa zostanie przesłana pocztą.

 

Załączniki:

Formularz oferty
Formularz asortymentowo- cenowy
Projekt umowy

ZP/PU3/5/2022 Usługi transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

Autor dokumentu: Magdalena Gałąska
Osoba publikująca: Magdalena Gałąska Data publikacji: 2022-11-18 11:41:44
Osoba modyfikująca: Magdalena Gałąska Data modyfikacji: 2022-11-18 11:56:41
Wyświetleń dokumentu: 11082
PDF

Usługi transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu zgodnie z  załącznikiem nr 1 do zaproszenia.

Przedmiot zamówienia:

Część nr 1 - transport sanitarny zespołem specjalistycznym, w skład którego wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym: lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;

Część nr 2 - transport sanitarny zespołem podstawowym, w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania czynności ratunkowych, w tym: pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;

Część nr 3 - transport sanitarny pacjentów;

Część nr 4 - transport krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych.

ZP/PU3/5/2022 Usługi transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

Autor dokumentu: Magdalena Gałąska
Osoba publikująca: Magdalena Gałąska Data publikacji: 2022-11-18 11:41:44
Osoba modyfikująca: Administrator Biuletynu Data modyfikacji: 2022-12-02 14:24:38
Wyświetleń dokumentu: 13322
PDF

Usługi transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu zgodnie z  załącznikiem nr 1 do zaproszenia.

Przedmiot zamówienia:

Część nr 1 - transport sanitarny zespołem specjalistycznym, w skład którego wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym: lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;

Część nr 2 - transport sanitarny zespołem podstawowym, w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania czynności ratunkowych, w tym: pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;

Część nr 3 - transport sanitarny pacjentów;

Część nr 4 - transport krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

ZP/PU2/3/2022 Odbiór odpadów komunalnych ze Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

Autor dokumentu: Magdalena Gałąska
Osoba publikująca: Magdalena Gałąska Data publikacji: 2022-11-28 13:48:50
Osoba modyfikująca: Magdalena Gałąska Data modyfikacji: 2022-12-09 13:58:14
Wyświetleń dokumentu: 14661
PDF

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu

43-180 Orzesze, ul Gliwicka 20

 

 

ZAPRASZA

 

 do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Odbiór odpadów komunalnych”

 

Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 

Może być złożona w formie e-mail/pisemnie
Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo,
Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
Ma obejmować całość zamówienia.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Odbiór odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia

 

Termin realizacji zamówienia od 01.01.2023-31.12.2023 r,

 

       Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium (kryteriami):

CENA –  100%

 

Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

Wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru,
Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy,
Wypełniony i zaparafowany projekt umowy,
wypis z Ewidencji działalności gospodarczej lub z KRS*,
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

 

Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej):

Zaproponowana cena powinna zawierać: Wartość usługi/dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
Obowiązujący podatek od towarów i usług.
Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 4.

 

Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):

Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 07.12.2022 r. do godziny 10ºº w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego: Orzesze, ul. Gliwicka 20, sekretariat lub mail: konkursy@szpitalorzesze.pl

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:

Artur Bratek, tel. (32) 2213-661 wew. 37 e-mail sat@szpitalorzesze.pl

Gałąska Magdalena, tel. (32) 2213-661 wew, 60

fax: (32) 2215-920 e-mail konkursy@szpitalorzesze.pl

 

Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze propozycji cenowej (ofertowej) wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w komórce merytorycznej (wskazać nazwę) tj. w Dziale Organizacyjnym Szpitala lub umowa zostanie przesłana pocztą.

 

Niniejsze  zaproszenie do złożenia propozycji cenowej nie jest ofertą a Dyrektor Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu może w każdym przypadku odstąpić od prowadzenia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

 

Formularz asortymentowo- cenowy – Załącznik nr 1
Formularz ofertowy- załącznik nr 2
Wzór Umowy - załącznik nr 3

 

Załączniki do pobrania
ZałącznikData plikuRozmiar pliku
zaproszenie_1141.pdf2022-11-28 13:49:15644.70 KB
projekt-umowy_1542.pdf2022-11-28 13:57:432.85 MB
formularz-asortymentowo--cenowy_1830.docx2022-11-28 13:49:5616.62 KB
formularz-ofertowy_1990.docx2022-11-29 12:13:5114.65 KB
ogloszenie-o-wyborze-oferty_1775.pdf2022-12-09 13:58:13266.43 KB

Historia dokumentu
WersjaDataZmodyfikowane przez
Wersja 1 2022-11-28 13:48:50Magdalena Gałąska
Wersja 2 2022-11-28 13:50:00Magdalena Gałąska
Wersja 3 2022-11-28 13:57:44Magdalena Gałąska
Wersja 4 2022-11-29 12:13:52Magdalena Gałąska
Wersja 5 aktualna 2022-12-09 13:58:14Magdalena Gałąska