Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Chorób Płuc w OrzeszuDane jednostki / status prawny

Autor dokumentu: Administrator Biuletynu
Osoba publikująca: Administrator Biuletynu Data publikacji: 2019-04-04 12:54:56
Osoba modyfikująca: Data modyfikacji: 2019-04-04 12:54:56
Wyświetleń dokumentu: 2643
PDF

KZ/ŚZ/21/2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Badanie RTG w weekendy, dni świąteczne oraz w przypadku braku możliwości wykonania badań w pracowni RTG udzielającego zamówienie.

Autor dokumentu: Magdalena Gałąska
Osoba publikująca: Magdalena Gałąska Data publikacji: 2021-07-14 12:48:49
Osoba modyfikująca: Magdalena Gałąska Data modyfikacji: 2021-07-14 14:23:46
Wyświetleń dokumentu: 12596
PDF

Znak sprawy: KZ/ŚZ/22/2021                                                          Orzesze, dnia 14.07.2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

ul. Gliwicka 20, 43 -180 Orzesze

 

 

na podstawie art. 26 ust. 3, w związku z art. 26 ust. l Ustawy z dnia 15 kwietnia 201l roku o działalności leczniczej  (t.j. Dz.U. 2021 poz. 711 ze zm) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu w zakresie:

 

Badanie RTG w weekendy, dni świąteczne oraz w przypadku braku możliwości wykonania badań w pracowni RTG udzielającego zamówienie.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu można pobrać od dnia 14.07.2021r. ze strony internetowej Szpitala: www.szpitalorzesze.pl lub zapoznać się w siedzibie Szpitala przy ul. Gliwickiej 20
w Orzeszu, w Budynku A, III  piętro, pok.3/10, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7 do 14.30.

W konkursie mogą brać udział oferenci będący podmiotami /przyjmującymi zamówienie w  rozumieniu  obowiązujących przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  22.07.2021  do godz. 12:00 na piśmie, w zamkniętej kopercie, w Sekretariacie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 20 lub przesłać pocztą na adres jak wyżej (obowiązuje data i godzina dostarczenia przesyłki do Sekretariatu).

 

Otwarcie ofert nastąpi  w terminie  w dniu  22.07.2021  roku  o godz. 12:15 w siedzibie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu ul. Gliwicka 20, w Administracji, III piętro (sala nr  3/13).

O wyniku konkursu Udzielający zamówienia informuje poprzez zamieszczenie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej www.szpitalorzesze.pl, (zakładka Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia  terminu składania, otwarcia ofert oraz  terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

Każdorazowo informacja o zmianie o której mowa powyżej będzie umieszczana w formie komunikatu na stronie internetowej www.szpitalorzesze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienie.                                                                                          

Skargi i protesty dotyczące konkursu można składać zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o działalności leczniczej (Dz.U. 2021 poz. 711 ze zm.) oraz ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1398 ze zm).                                                                                                                                         

Autor dokumentu: Magdalena Gałąska
Osoba publikująca: Magdalena Gałąska Data publikacji: 2023-05-15 12:02:45
Osoba modyfikująca: Data modyfikacji: 2023-05-15 12:02:45
Wyświetleń dokumentu: 13079
PDF

Znak sprawy: KZ/ŚZ/08/2023                                                              Orzesze, dnia 15-05-2023 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

ul. Gliwicka 20, 43 -180 Orzesze

 

 na podstawie art. 26 ust. 3, w związku z art. 26 ust. l Ustawy z dnia 15 kwietnia 201l roku    o działalności leczniczej  (t.j. Dz.U. 2022 poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu w zakresie:

Świadczenia lekarskie – wykonywanie procedur zabiegowych w terapii bólu pacjentom hospitalizowanym w Szpitalu oraz ambulatoryjnym

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu można pobrać od dnia 15-05-2023r. ze strony internetowej Szpitala: www.szpitalorzesze.pl lub zapoznać się w siedzibie Szpitala przy ul. Gliwickiej 20
w Orzeszu, w Budynku A, III  piętro, pok.3/10, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7 do 14.30.

W konkursie mogą brać udział oferenci będący podmiotami /przyjmującymi zamówienie w  rozumieniu  obowiązujących przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  23-05-2023  do godz. 12:00 na piśmie,
w zamkniętej kopercie, w Sekretariacie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 20 lub przesłać pocztą na adres jak wyżej (obowiązuje data i godzina dostarczenia przesyłki do Sekretariatu).

Otwarcie ofert nastąpi  w terminie  w dniu  23-05-2023  do godz. 12:15  w siedzibie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu ul. Gliwicka 20, w Administracji, III piętro (sala nr  3/13).

O wyniku konkursu Udzielający zamówienia informuje poprzez zamieszczenie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej www.szpitalorzesze.pl, (zakładka Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia  terminu składania, otwarcia ofert oraz  terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Każdorazowo informacja o zmianie o której mowa powyżej będzie umieszczana w formie komunikatu na stronie internetowej www.szpitalorzesze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienie.                                                                                                   

Skargi i protesty dotyczące konkursu można składać zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o działalności leczniczej (Dz.U. 2022 poz. 633 ze zm.) oraz ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2561 ze zm).            

Załączniki do pobrania
ZałącznikData plikuRozmiar pliku

Historia dokumentu
WersjaDataZmodyfikowane przez
Wersja 1 aktualna 2023-05-15 12:02:45Magdalena Gałąska